EXAMINATION COMMITTEE

EXAMINATION COMMITTEE

  1. Prof. J. P. DUBEY
  2. Dr. SAGAR KUMAR
  3. Prof. MONIKA SHARMA
  4. Dr. RANJAN KUMAR
  5. Dr. BINOD PANDEY
  6. Dr. SANJEEV VIJAY